”Angreppen har potential att bli sjuresor värre”

På Bondebåten, som kastar loss om mindre än två månader, kommer vi att vända och vrida på utmaningarna för framtidens lantbruk och skogsbruk. Vi har bland annat med oss Hillevi Eriksson, klimat- och bioenergispecialist på Skogsstyrelsen, som ger sin syn på vilka anpassningar som skogsägare måste göra för att klara klimatutmaningarna.

Det finns en fråga som sticker ut och som Hillevi Eriksson ser som oerhört angelägen att lösa:

– Jag tror att det är granbarkborren, för de angreppen har potential att bli sju resor värre än idag. Därför vill jag vända på frågan: Vad behöver markägaren göra idag för att mota den och andra ökande risker. Motverka vilt-problemet med större kraft, säger jag, så att det går att föryngra med annat än gran på torr mark och skapa, via olika åtgärder, ett variationsrikt skogsbruk på flera sätt. Skapa blandskog i kanten i granföryngringar, speciellt i det som blir vindutsatta lägen om sextio-sjuttio år.

Man brukar prata om skogen som den i särklass största och bästa kolsänkan. Bör vi plantera skog på större arealer av vårt land?

– Sverige har redan, i en internationell jämförelse, ett relativt effektivt markutnyttjande. Men inventeringen har visat att det finns en viss potential för ytterligare beskog-ning av redan övergiven jordbruksmark där speciella naturvärden saknas. Potentialens storlek kan diskuteras. Kan man inspirera markägarna att återbeskoga dessa, så är det bra på flera sätt.

Samtidigt betonar Hillevi Eriksson att det vore ett misstag att försöka låsa fast kol i vanlig mark genom förändrad markanvändning eftersom det minskar frihetsgraderna för kommande generationer.

– Eventuella styrmedel i den riktningen blir dyra och kontraproduktiva då pengarna hellre kunde användas till att sänka utsläppen. Det finns dock ett väsentligt undantag – nämligen de dikade marker där torvnedbrytning fortfarande pågår i hög takt. Där är våtmarksrestaurering ett klimatbra alternativ, förutsatt att markägaren är intresserad till en för samhället rimlig engångskostnad.

Missa inte chansen att lyssna på och prata om morgon-dagens lantbruk med Hillevi Eriksson och alla de andra kunniga experterna som föreläser på Bondebåten!